Elektik PiyasasıEnerji Depolama

Resmi Gazete’de OSB Kanunu ve Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler Yayımlandı

10 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'de, OSB Kanunu ve bazı kanunlarda yapılan değişiklikler yayımlandı.

Pompaj Depolamalı HES’ler YEKDEM’e Dahil Edildi

10 Nisan 2023 tarihli ve 32159 sayılı Resmi Gazete’ye göre, pompaj depolamalı hidroelektrik santral yatırımları Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) ve yerli katkı teşvik uygulamalarına dahil edildi.

Düzenlemenin 15’inci maddesi ile 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun “YEK Destekleme Mekanizması” başlıklı 6’ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklik,“Bu Kanuna ekli I sayılı Cetvelde hidroelektrik üretim tesisleri için yer alan fiyatlardan pompaj depolamalı, nehir tipi veya rezervuar alanı on beş kilometrekarenin altında olan hidroelektrik üretim tesisleri ile dalga, akıntı ve gel-git enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri faydalanabilir.”şeklinde oldu.

“Yeşil OSB” Tanımı OSB Kanunu’na Eklendi

Resmî Gazete’nin 10 Nisan 2023 tarihli sayısında yayımlanan kanun değişikliğine göre OSB Kanunu’na “Yeşil OSB” tanımı eklendi. Buna göre tanım şöyle oldu:

j) Yeşil OSB: Kaynak ve enerji verimliliği, yalın üretim, endüstriyel atık işbirliği ve çevreye duyarlı uygulamaları ile öne çıkan çevresel, ekonomik, sosyal ve yönetimsel açıdan Bakanlıkça belirlenen kriterler çerçevesinde Türk Standardları Enstitüsü tarafından sertifikalandırılan OSB’leri,

Aynı kanuna, “Krediler” başlıklı 14’üncü maddesinin üçüncü fıkrasına, “Yeşil OSB kriterlerini sağlamak üzere OSB’ler tarafından hazırlanan projeler Bakanlıkça öncelikle değerlendirilir.” cümlesi eklendi. Ayrıca kanuna OSB’lerin Yeşil OSB kriterleri sağlamak üzere yapacakları yatırımlara bakanlık kredilerinde öncelik tanınacağı hükmü de eklendi.

Madenlerdeki Lisanssız Üretim Tesisleri Altyapı Yatırımı Kabul Edilecek

Resmî Gazete’nin 10 Nisan 2023 tarihli sayısına göre, madencilik tesislerinde kurulacak lisanssız elektrik üretim tesislerinin altyapı yatırımı olarak kabul edileceği hükmü getirildi. Getirilen hükümle madde,Altyapı Tesisi: Madencilik faaliyetleri için zorunlu ve temdit dahil ruhsat süresi ile sınırlı olan yol, su, haberleşme, enerji nakil hattı, madencilik faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan elektrik enerjisini karşılamak üzere kurulan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız enerji üretim tesisleri bant konveyör, havai hat, kuyu tesisleri, şantiye binası, yemekhane, atölye, kantar tesisleri, maden stok alanı, pasa döküm alanı, atık barajı, trafo, patlayıcı madde ve müştemilatı deposu gibi geçici yapı ve binaları.” şeklinde oldu.

Şarj Ağı İşletmeci Lisansına Sınırlama Getirildi

Şarj Ağı İşletmeci Lisansı hakkında da güncellemeler yapıldı. Bu kapsamda yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlerin yönetimlerinde yer alan kişiler için yeni başvurular için üç yıl sınırlaması getirildi. Buna göre, bu kişilere doğrudan veya dolaylı ortak olduğu şirketlere, önceki şirketlerinin lisanslarının iptal olmasından itibaren üç yıl boyunca lisans verilmeyecek.

Bununla birlikte, şarj ağı işletmecilerinin ödeyecekleri de dahil olmak üzere yıllık lisans bedellerine yönelik hükümler getirildi. Aynı zamanda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna da eklemeler yapıldı.

Şarj Ağı İşletmecilerinin Ödeyecekleri Yıllık Lisans Bedellerinde Değişiklik Yapıldı

4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda yapılan değişiklik ile kanunun “Kurumun gelirleri, mal ve varlıkları” başlıklı 10’uncu maddesinin ilk fıkrasında değişiklik yapılarak, kurumun gelir kalemleri arasına şarj hizmeti de dahil edildi. Ayrıca aynı bende,”a) alt bendindeki yıllık lisans bedelinin mükellefi lisans sahibi tüzel kişilerdir. Yıl içerisinde uygulanacak yıllık lisans bedeli, Kurulca belirlenerek bir önceki yılın Aralık ayı içerisinde ilan edilir. Yıllık lisans bedellerinin süresinde ödenmemesi durumunda, ödenmeyen bu tutarlar Kurumun bildirimi üzerine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilir.” maddesi de eklendi.

7451 Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu