Güneş Enerjisi

Elektrik Üretiminde Mahsuplaşma Nedir: Sistemin Temelleri

Elektrik üretiminde mahsuplaşma, tüketicilerin kendi ürettikleri elektriği kullanmalarını ve fazlasını şebekeye aktarmalarını mümkün kılan bir süreçtir. Bu sistem genellikle güneş panelleri gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak gerçekleştirilir ve üretilen fazla elektrik enerjisi şebekeye verilip, ihtiyaç duyulan elektrik şebekeden alınır. Böylelikle, bireysel üreticiler enerji ihtiyaçlarını daha ekonomik ve sürdürülebilir bir şekilde karşılayabilir.

Electricity production with offsetting in a power plant

Mahsuplaşma uygulaması, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği ile düzenlenir ve enerji üreticisinin aylık elektrik tüketiminin, ürettiği elektrik miktarı ile dengelenmesine olanak tanır. Eğer bir ay içerisinde tüketilen elektrik, üretilen elektrikten daha az ise, fark ilerleyen aylar için enerji şirketine borç olarak yazılır. Bu yöntemle tüketiciler elektrik faturası üzerinde doğrudan bir tasarruf yapabilir ve çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunabilirler.

Anahtar Noktalar

 • Mahsuplaşma, üretilen elektriğin tüketimle dengelenmesi sürecidir.
 • Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği mahsuplaşmayı düzenler.
 • Mahsuplaşma ile elektrik faturasında tasarruf sağlanabilir.

Mahsuplaşmanın Tanımı ve Temelleri

The illustration shows the concept of "Mahsuplaşmanın Tanımı ve Temelleri" in the context of electricity generation. It depicts the process of mahsuplaşma and its fundamental principles in a clear and visually engaging manner

Mahsuplaşma, lisanssız elektrik üreticilerinin ürettikleri fazla elektriği şebekeye vererek tükettikleri elektrikle karşılıklı olarak hesaplaştıkları bir süreci ifade eder. Bu işlem, net tüketim veya üretimi belirlemek için kritik önem taşır.

Mahsuplaşma Süreci

Mahsuplaşma süreci, lisanssız elektrik üretimi kapsamında, Resmi Gazete‘de yayımlanan Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği‘ne göre düzenlenir. Aylık mahsuplaşma uygulaması, üreticinin çift yönlü sayaca göre belirli bir ay içinde ne kadar elektrik üretip ne kadar tükettiğini netleştirir.

 • Net tüketim: Tüketilen elektrik miktarının, üretilen elektrikten fazla olduğu durumlardır ve tüketici fazla tükettiği elektrik için fatura öder.
 • Net üretim: Üretilen elektrik miktarının, tüketimden fazla olduğu hallerde üretici, ihtiyaç fazlası elektriği şebekeye verir ve enerji şirketi tarafından belirli bir tarife üzerinden ödeme alır.

Üreticiler için çift yönlü sayaçlar fatura hesaplama sürecinde temel araçtır ve ölçüm için kWh (kilovat saat) birimi esas alınır.

Güneş Enerjisi ile Mahsuplaşma

Güneş enerjisinden elektrik üretimi, güneş panelleri aracılığıyla sağlanır ve Güneş Enerjisi Santrali (GES) kavramını oluşturur. GES, özellikle çatı ve cephe uygulamalı güneş enerjisi sistemleri için geçerli olan bir mahsuplaşma formülüne sahiptir. Bu sistemde, güneş ışığını elektrik enerjisine dönüştüren fotovoltaik paneller kullanılır. Üretilen bu elektrik, ihtiyaç fazlası olduğunda şebekeye aktarılır ve böylece üreticinin yatırımı neticesinde kazancı artabilir.

Özetle, güneş enerjisi ile mahsuplaşma şunları içerir:

 • Kurulan fotovoltaik paneller, güneş ışığından elde edilen enerjiyi elektriğe dönüştürür.
 • Üretim fazlası elektrik, şebekeye verilerek mahsuplaşmada kullanılır.
 • Tüketici, kendi ihtiyacını karşıladığı elektriğe ek olarak, fazla elektrik için şirketten ödeme alabilir.

Mahsuplaşma Uygulamaları

A power plant with various energy sources connected to a central grid for electricity production

Mahsuplaşma, üreticilerin kendi elektrikleri ile ihtiyaçlarını karşılamalarını ve fazla üretilen elektriği elektrik piyasasına satarak maliyetlerini düşürmelerini sağlayan bir sistemdir.

Lisanssız Elektrik Üretimi

Lisanssız elektrik üretimi, Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği kapsamında, belli bir kapasitenin altında elektrik üretimi yapabilen ve bunu Mahsuplaşma ile piyasaya sürebilen sistemler için kullanılır. Üretim tesisleri, genellikle güneş enerjisi panelleri gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretir. Bir tedarik şirketi ya da görevli tedarik şirketi ile yapılan sistem kullanım anlaşması gereğince, tüketicinin ürettiği enerjinin birim fiyat üzerinden değerlendirilmesi ve faturalandırılması sağlanır.

 • YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması) aracılığıyla, üretilen enerjinin ekonomiye katkısı artırılır.
 • Fazla elektrik tüketimi durumunda, sistem kullanıcılarının o ayki kullanımı kadar elektrik alması ve üretim fazlasının elektrik piyasasında değerlendirilmesi esastır.

Yatırım ve Maliyet Analizi

Mahsuplaşma sistemi kullanılarak kurulan üretim tesislerinin yatırım ve maliyet analizi, projenin ekonomik verimliliğini detaylı bir şekilde incelemeyi gerektirir. Kurulum maliyetleri, sistem ömrü ve beklenen enerji üretimi ile amorti süresi ve geri dönüş süresi hesaplanır. Bu hesaplamalar, yatırımcıların kısa ve uzun vadeli maliyet-benefit analizlerinin gerçekleştirilmesi için kritiktir.

 • Kurulum maliyetleri: Üretim tesisinin kurulumuna dair doğrudan maliyetleri içerir.
 • Amorti süresi: Yatırımın maliyetinin, üretilen elektrikten elde edilen gelirle ne kadar sürede karşılanacağını gösteren süredir.

Bu analizler, yatırımcının enerji üretiminde ne kadar verimli ve karlı olacağının bir göstergesi olarak hizmet eder ve sürdürülebilir bir enerji üretimi için önemli bir planlama aracıdır.

Kanuni ve Ekonomik Boyut

A power plant with multiple generators connected by power lines, exchanging electricity to balance the grid

Elektrik üretiminde mahsuplaşma, tüketicilerin ürettiği fazla elektriği şebekeye geri vererek tüketim bedellerinden indirim elde etmelerini sağlayan bir mekanizmadır. Bu süreç hem yasal düzenlemeleri hem de ekonomik avantajları içermektedir.

Yenilenebilir Enerji Politikaları

Yenilenebilir enerji kaynakları, Türkiye’deki enerji politikalarında önemli bir yer tutar. Resmi Gazete‘de yayımlanan ve Elektrik Piyasası Kanunu‘nun ilgili maddeleri uyarınca oluşturulmuş olan Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği, tüzel kişilerin ve bireylerin kendi elektriklerini üretebilmesine olanak tanır. Bu düzenleme, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim için destekleyici bir çerçeve sunar ve hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) gibi teşvikleri içerir.

 • EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu): Lisanssız elektrik üretim süreçlerini denetler.
 • Dağıtım Şirketi: Üretici tüketicinin fazla elektriğini alır ve dağıtım bölgesine dağıtır.

Elektrik Piyasasındaki Gelişmeler

Elektrik üretiminde mahsuplaşma aynı zamanda elektrik fiyatları üzerinde de etkili olabilmektedir. Yıllık mahsuplaşma sistemi, üretilen fazla elektriğin bir yıl boyunca tüketilen elektrikten düşülmesine imkan tanır. Böylelikle, tüketicilerin ödediği dağıtım bedeli azalabilir ve dolayısıyla ekonomik bir avantaj sağlar.

 • Şebeke İşletmecisi: Tüzel kişilere ait üretim tesislerinden gelen fazla enerjiyi şebekeye entegre eder.
 • Dağıtım Bölgesi: Enerjinin mahsuplaşma işlemleri bu bölgelerde gerçekleşir.

Sıkça Sorulan Sorular

A power plant with electricity flowing from one generator to another, demonstrating the concept of "mahsuplaşma" in electricity production

Elektrik üretiminde mahsuplaşma, tüketicinin kendi elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla ürettiği fazla elektriği şebekeye vermesi ve bunun tüketimiyle mahsup edilmesi işlemidir. Bu bölüm, mahsuplaşma işlemlerine dair sıkça sorulan sorulara yanıtlar içermektedir.

Lisanssız elektrik üretimi için mahsuplaşma işlemleri nasıl yapılır?

Lisanssız elektrik üretimi mahsuplaşma işlemleri, tüketicilerin ürettiği fazla elektriği şebekeye aktarmaları ve bu enerjinin kendi tüketimleriyle mahsuplaştırılması sürecini içerir. Çift yönlü sayaçlar kullanılarak gerçekleştirilen enerji takibi sayesinde, üretilen fazla enerji tüketimden düşülür ve net fatura bedeli hesaplanır.

Güneş enerjisi santrali (GES) mahsuplaşmasında dağıtım bedeli ne şekilde hesaplanmaktadır?

Güneş enerjisi santrallerinde mahsuplaşma sürecinde dağıtım bedeli, aynı tüketicinin ürettiği ve tükettiği elektrik miktarına göre ayarlanır. Bu işlem genellikle tüketilen elektrik miktarından, üretilen elektriğin çıkartılmasıyla belirlenen net tüketime göre hesaplanır.

Güneş enerjisi santralleri (GES) için geçerli mahsuplaşma yönetmeliği hangi koşulları içermektedir?

Güneş enerjisi santralleri için geçerli mahsuplaşma yönetmeliği, lisanssız elektrik üretimi yapan tesislerin ürettikleri fazla elektriği şebekeye verme ve bu enerjinin tüketimleriyle mahsup edilme koşullarını tanımlar. Bu yönetmelik tesis kurulum, işletme kriterleri ve mahsuplaştırma limitleri gibi çeşitli koşulları içerir.

Mahsuplaşma işlemi detaylı olarak nasıl hesaplanır?

Mahsuplaşma işlemi, üretilen ve tüketilen elektrik arasındaki farkın belirlenerek net değerin kWh cinsinden hesaplanmasıdır. Bu hesaplama çift yönlü sayaçlar aracılığıyla yapılır ve belirli bir zaman dilimi içinde gerçekleşen net tüketim veya net üretimi temsil eder.

Elektrik faturalarında görülen ‘muhtelif mahsup’ terimi ne anlama gelmektedir?

Elektrik faturalarında ‘muhtelif mahsup’ terimi, çeşitli mahsuplaşma kalemleri arasındaki hesaplamaları ifade eder. Bu, genelde farklı zaman dilimlerindeki tüketim ve üretim değerlerinin birbirinden düşülerek netleştirilmesi anlamına gelir.

GES mahsuplaşma süreci aylık mıdır yoksa yıllık mıdır?

GES mahsuplaşma süreci, genellikle aylık bazda gerçekleştirilir. Bu süre zarfında üretilen ve tüketilen elektrik arasındaki fark mahsup edilir ve bu bilgiler ilgili faturalandırma dönemine yansıtılır. Yönetmeliklerde belirtilen özel durumlar dışında, mahsuplaşma dönemleri yıllık olarak değil, aylık periyotlar halinde işlenir.

Selim İnanç

Selim İnanç, İstanbul Teknik Üniversite Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Güneş enerjisi ve temiz enerji üzerine çalışmalarına devam etmektedir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu