Elektik Piyasası

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişikler Yapıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişiklik yaptı.

14 Ekim 2023 Cumartesi tarihli ve 32339 sayılı Resmi Gazete’ye göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Yapılan değişiklikle Yönetmeliğin dokuz maddesi değiştirildi ve iki yeni geçici madde eklendi.

Yayımlanan düzenlemeye göre EPDK, TEİAŞ tarafından gelecek 5 ve 10 yıllık süre için bağlanabilecek bölgesel üretim tesisleri kapasitelerine ilişkin raporunu her yıl 1 Ekim tarihine kadar yayımlayacak. Ayrıca rüzgâr ve güneş enerjisi santralleri için üretim lisansı, elektriksel kapasite artışı, hibrit tesis başvuruları ile lisanssız yönetmeliğinin 5.1.h. maddesi kapsamında iletim seviyesinden bağlanacak tesis projeleri için yapılan başvurulara göre bağlanabilecek kapasiteleri Kurul Kararı ile belirleyecek.

Ana kaynağı rüzgâr ve güneş olan hibrit tesisler ile yardımcı kaynağı rüzgâr ve güneş olmayan hibrit tesisler için ise bu şart uygulanmayacak. Bunun dışında kalan bağlanabilir kapasiteden depolamalı elektrik üretim tesisi kapsamındaki önlisans ile üretim lisansı tadil başvuruları için tahsis edilecek kapasite de aynı şekilde Kurul Kararı ile belirlenecek. Başvuruların alınacağı tarihi de yine Kurul Kararı belirleyecek.

Rüzgâr Enerjisi Santrali Kullanım Haklarında Değişikliğe Gidildi

Yapılan düzenlemenin “Aynı yere birden fazla başvurunun yapılması halinde öncelik hakkı” başlıklı 14’üncü maddesinde yapılan değişiklik ile de rüzgâr enerjisi santrali sahalarında kullanım hakkı sahiplerinin de lisanssız üretim tesisi kurma imkanı getirildi.

Önlisans Süresinde Yeni Değişiklikler Yapıldı

Düzenleme ile yatırımcıların önlisans süresi içinde yerine getirilmek zorunda olunan bazı yükümlülükleri azaltıldı. Buna göre önlisans süresi içerisinde tamamlanması gereken iş ve işlemler başlıklı 17’inci maddedenin ilk fıkrasının a bendinde yapılan değişiklik ile hidroelektrik santrallerinde su tutma alanları ile ilgili olarak kamulaştırma kararının alınması, yerli madenler ile ithal kömüre dayalı termik santral projelerinin kül sahaları için kamulaştırma kararlarının ve/veya orman ön izinlerinin alınması, nükleer santrallerde üretim tesisinin kurulacağı sahaya ilişkin tahsis işlemlerinin yapılması yükümlülükleri kaldırıldı.

Düzenlemenin “İletim lisansı sahibinin hak ve yükümlülükleri” başlıklı 31’inci maddesi ile “Dağıtım lisansı sahibinin hak ve yükümlülükleri” başlıklı 33’üncü maddesine eklenen aynı ifadelerin yer aldığı iki bend ile TEİAŞ ve dağıtım şirketlerine yeni sorumluluk verildi. Buna göre kuruluşların hibrit santrallerdeki yardımcı kaynak ünitelerinin ölçüm sistemlerinden elde edilen yıllık üretim verilerini bir sonraki yılın Ocak ayının sonuna kadar Kuruma, piyasa işletmecisine ve ana kaynağın hidrolik olması durumunda DSİ Genel Müdürlüğüne bildirmeleri gerekecek.

Düzenlemeye eklenen 40’ıncı geçici madde ile yatırımcı mülkiyetinde olmayan araziler için 31.12.2025 tarihine kadar sunulan orman ön izinlerinin önlisans kapsamında alınan orman izni olarak kabul edileceği hükmü getirildi.

Düzenlemeye eklenen 41’inci geçici maddenin ilk fıkrası ile TEİAŞ’a 1 Nisan 2024 tarihine kadar 2023 yılını takip eden beş yıl ve takip eden on yıl için sistemlerine bağlanabilecek bölgesel üretim tesisi kapasitelerini yayımlama yükümlülüğü getirildi.

Aynı maddenin ikinci fıkrası ile de depolamalı elektrik üretim tesisi başvuruları EPDK tarafından yeni bir Kurul Kararı alınıncaya kadar durduruldu.


Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu